Rok kněží 19. června 2009 - 11. června 2010 - Interdiecézní projekt pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, diecéze České Budějovice - Česká republika
.
DE
.
. . . . .

Interdiözesanes Projekt im Jahre der Priester
Priesterglocken für Nepomuk

8. 12. 2011

          Vážený otče, milý spolubratře,

vítám Vás na webových stránkách Interdiecézního projektu kněžských zvonů pro Nepomuk. V tomto projektu byly pořízeny nové zvony do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, který stojí na místě rodného světcova domu.

          Čtyři zvony byly odlity Zvonařstvím pana Rudolfa Pernera v bavorském Pasově na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR v roce 2009, u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka, 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna a 800. výročí narození sv. Anežky České. Jsou to zvony:

zvon č. 1, sv. Jan Křtitel a sv. Jan Maria Vianney, as1, 611 kg,
zvon č. 2, Panna Maria, Matka Církve a Matka kněží, b1, 514 kg,
zvon č. 3, sv. Benedikt a sv. Bernard, c2, 334 kg,
zvon č. 4, sv. Josef a sv. Jakub, es2, 189 kg (více v kapitole „o projektu“).

          První tři zvony byly pořízeny z darů biskupů a kněží v Interdiecézním projektu kněžských zvonů pro Nepomuk v Roce kněží 2009/10. Čtvrtý zvon věnovali manželé Iva a Zdeněk Kotrlí z Brna, literární měsíčník Akord. Nové zvony spolu s původním zvonem sv. Jana Nepomuka a Vojtěcha, b0, 3800 kg, od plzeňského zvonaře Václava Pernera z roku 1848, budou ze dvou věží v průčelí kostela zvonit v ladění b0+as1+b1+c2+es2.

          Nové zvony posvětil  pražský arcibiskup a primas český J. Ex. Mons. Dominik Duka, OP na Karlově  mostě v rámci svatojánských oslav  Navalis v neděli 15. 5. 2011.  Po symbolickém spuštění  zvonů do Vltavy byly zvony v pondělí 16. 5. 2011 lodí Nepomuk a nákladním autem odvezeny do Nepomuku, kde byly večer slavnostně přivítány a uloženy v presbytáři poutního kostela. Nedělní i pondělní program se uskutečnil za pěkného počasí, za veliké účasti významných hostů i veřejnosti, v příjemné atmosféře a přátelském prostředí. Svěcení zvonů na Karlově mostě, kterému přihlíželo okolo 5000 lidí, bylo poprvé v jeho historii od 14. století. Hlahol zvonů pražských chrámů majestátně provázel průvod se zvony od katedrály sv. Víta až k Vltavě. Pondělní plavba lodě Nepomuk se zvony na přídi byla též provázena zájmem po celé své trase. V Nepomuku budou zvony zavěšeny do věže poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v květnu 2012 po realizaci prací na zvonové stolici a zvonovém vybavení.

          Děkuji všem kněžím i biskupům, kteří přispěli a pomohli. Do kněžské sbírky přispěli od června 2009 do říj- na 2011 biskupové a diecézní kněží z 22 diecézí z České Republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Itálie (Brno, Olomouc, Ostrava-Opava, Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Litoměřice, Plzeň, Passau, St. Pölten, Innsbruck, Linz, München-Freising, Bozen-Brixen, Paderborn, Augsburg, Wien, Spiš, Banská Bystrica, Košice, Žilina a Nitra). Z řeholních kněží přispěli jezuité, benediktini, augustiniánští kanovníci, salesiáni, minorité, premonstráti, cisterciáci, augustiniáni, redemptoristé, obutí karmelitáni, servité, trapisté, milosrdní bratři a piaristé. Do sbírky se tak zapojili obyčejní kněží, ale též i vikáři, děkani, profesoři, opati (Göttweig, Klosterneuburg, Ottobeuren, Schlägl, Altenburg, Staré Brno), kanovníci (Metropolitní kapitula Praha a Olomouc, Katedrální kapitula Hradec Králové, Kolegiátní kapitula Stará Boleslav), arcibiskupové (Praha, Olomouc, Košice, Hradec Králové) a biskupové (Praha, Litoměřice, České Budějovice, Nitra, Košice, Banská Bystrica). Dary 250 kněží a biskupů činily k 18. 10. 2011 celkem 972.513.- Kč a byly již beze zbytku využity k ú- hradě výdajů za výrobu tří nových zvonů, zvonových srdcí, za dopravu a režijní výlohy ve výši 972.513.- Kč. Sbírka  mezi  kněžími  a  biskupy  byla  uzavřena přispěním 250. dárce, tj. v den svátku sv. evangelisty Lukáše 18. 10. 2011.

          Děkuji také několika ostatním dárcům z řad laiků – ctitelům sv. Jana Nepomuka, kteří kněžskou sbírku doplnili a završili. Tyto dary mých přátel, především manželů Ivy a Zdeňka Kotrlých z Brna, paní Boženy Jelínkové z Martinic, pana Ing. Václava Husáka z Moutnic u Brna, paní Marie Podmelové z Rašovic a dalších dárců z Čech i Moravy, byly ve výši 320.500.- Kč. Z těchto darů byl uhrazen čtvrtý zvon, byla zaplacena zvonová srdce i další technické výdaje a předáním na arciděkanství Nepomuk byly připraveny finanční prostředky na úhradu části zvonové stolice, to vše v hodnotě 298.917.- Kč.

          Celkem tedy bylo k 8. 12. 2011 na projekt získáno 1. 293.013.- Kč, z kněžské sbírky 972.513.- Kč a od dalších dárců 320.500.- Kč. Děkujeme!

          Celkové výdaje v projektu k 8. 12. 2011 byly zaplaceny ve výši 1.271.430.- Kč (včetně DPH), tj. z kněžské sbírky 972.513.- Kč a od dalších dárců 298.917.- Kč. Byly tak pořízeny čtyři nové zvony, včetně zvonových srdcí, byla uhrazena doprava zvonů (říjen 2010), režijní výdaje spojené se svěcením zvonů a byla již připravena částka 85.000.- Kč na úhradu zvonové stolice.

          Rozdíl 21.583.- Kč je uložen na doplacení dopravy zvonů (květen 2011) a možný zbytek bude ještě předán na arciděkanství Nepomuk opět na úhradu části zvonové stolice.

          Přeji Vám požehnané a milostiplné prožití adventní doby i vánočních svátků. Do celého nového Boží roku L. P. 2012 vám všem přeji všechno nejlepší – hojnost zdraví, štěstí a Božího požehnání.

. .
.
.P. Jan Martin Bejček
S přáním Božího požehnání, s vděčností a pozdravem

P. Jan Martin Bejček, OSB
farář v Letonicích u Vyškova na MoravěSvatý Jene z Nepomuku, přijmi chválu jejich zvuku!


zvony

„… A jsem tomu velmi rád, že snad někdy uslyším zvuk oněch kněžských zvonů. Kéž jejich služba bude podněcovat svojí vytrvalostí i nás k téže vytrvalosti – ve zvaní lidských srdcí k bohoslužbám, ve varování před jakýmkoliv zlem, v pozvedání hlasu navzdory mnohým protestům. Kéž ty zvony nikdy nikdo neumlčí. A kdyby snad – ať naše kněžská srdce jejich zvuk přenáší dál – neumlčitelně...“

P. Marcel Javora, farář, Vysočany u Blanska, 13. 5. 2011.


„… Ich freue mich, dass Ihr Projekt zustande gekommen ist und nun zu einem gesegneten Abschluss kommt. Ich wünsche Ihnen und allen Gästen eine gesegnete Feier der Glockenweihe und viele gute Begegnungen.“

Abt Raphael Bahrs OSB, Beuron, 13. 5. 2011.


„… Som veľmi rád, že sa také dielo podarilo a že som mohol aj ja prispieť k tomu, aby sa hlas zvonov rozozvučal…“

Mons. Bernard Bober, metropolita a arcibiskup košický, 10. 5. 2011.


„… Som veľmi rád, že sa podarilo toto veľké dielo a zvony pre Nepomuk boli zhotovené…“

+ Mons. Rudolf Baláž, biskup banskobystrický, 9. 5. 2011.„… rozbil jsi jednotu biskupů České republiky!“

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, 1. 12. 2010
(z řeči k autorovi projektu při předvolání na BB).


nakuřování zvonů


*

Hrob sv. Jana Nepomuckého

(oltář s rakví sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta v Praze)


4 nové kněžské zvony

Kněžské zvony z kněžských darů v kněžském roce
do rodiště kněze sv. Jana Nepomuka.


Nepomuk

(Nepomuk, rodné město sv. Jana Nepomuckého)


Sv. Jan - most

(místo svržení světcova těla z Karlova mostu do Vltavy v Praze 20. 3. 1393 a místo svěcení zvonů 15. 5. 2011)


*

"Když jsme na cestách a uslyšíme kostelní zvony,
tento zvuk by měl rozbušit naše srdce, tak jako pohled na střechu
domu milovaného rozbuší srdce jeho milé."

sv. Jan Maria Vianney

*

Věrnost Kristova, věrnost kněze.

.
sv. Jan Maria Vianney, Úkon lásky
Miluji Tě, můj Bože,
a toužím Tě milovat
až do posledního dechu svého života.

Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný.
raději chci zemřít láskou k Tobě
než žít jen okamžik bez lásky k Tobě.

Miluji Tě, Pane,
a prosím Tě o jedinou milost,
abych Tě směl milovat věčně.

Miluji Tě, můj Bože,
toužím po nebi,
jen mít to štěstí
milovat Tě dokonale.
 
.
Sv. Jan Maria Vianey
 
Můj Bože,
když nemůže můj jazyk
nepřetržitě říkat „Miluji Tě",
chci, aby Ti to opakovalo moje srdce
při každém svém tepu.

Miluji Tě, můj božský Spasiteli,
protože jsi byl pro mě ukřižován
a držíš mě zde dole ukřižovaného
spolu s Tebou.

Můj Bože,
uděl mi milost zemřít láskou k Tobě
a s vědomím, že Tě miluji.
. . . . .
.
Hudební památka na návštěvu Svatého otce 27. 9. 2009 v Brně-Tuřanech
nové CD  DEUS CARITAS EST
.
.
Oltář s Jezulátkem.Papež Benedikt XVI..Sv. Václav

Děkujeme Svatému otci Benediktu XVI.
za apoštolskou návštěvu České republiky 26.-28. 9. 2009.
Deo gratias!

.
*
.
sv. Jan Nepomucký
Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku,
ať nám Bůh dá, co dal tobě,
by náš jazyk
nezhnil v hrobě!


Svatý Jene z Nepomuku,
oroduj za kněze své vlasti
a přijmi naši lásku, úctu
a štědrost, se kterou se
snažíme o povznesení
a posvěcení Tvého rodiště.
Pamětní deska
. . .


Velehrad.eu
.
Annus Sacerdotalis.Benedikt XVI..Rok kněží
.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK.Arcidiecéze Olomoucká
.
NF Campianus.Benediktinerstift, Göttweig
.
Arcibiskupství Praha.Biskupství litoměřické
.
Královehradecká diecéze.Vyšehradská kapitula
.
Biskupství ostravsko-opavské.Biskupství brněnské
.
Biskupstvo Rožňava.Kňazi SK
.
Plzeňská diecézeBiskupstvo Nitra.Banskobystrická diecézaKošická arcidieceza
.
Bistum Passau.Bistum Ausburg.Bischöfliches Ordinariat Regensburg.Pristerjahr
.
Joseph Ratzinger - Papst Benedikt XVI.Stephanscom.at
.
kath.net.Katholische Kirche.Catholic.net.Katholisch.at
.
Lidové misie
.
Radio Proglas.TV Noe.Katolický týdeník.Katolická církev.Radio Vaticana.Tisk ČBK.katolik.cz.vira.cz.Biskupství českobudějovické.Opatství Staré Brno
.
Glockenspiel.Diözese St. Pölten.Kirchenglocken.Geläute.Erzbistum München und Freising.Erdiözese Salzburg.Portál svatého Isidora - Isidorus.Net.Svatý Jan Nepomucký.Muzeum Karlova mostu.Res Claritatis Monitor
.
.Zvonické stránky.Zvony a zvonohry - Vltava
.

[CNW:Counter]
Datum aktualizace: 17.08.2012
webmaster
.